АГРО СТАТИСТИКА ЗА 2020 ГОДИНА


No 394 – юни 2021 

Дейност на кланиците за бяло месо в България през 2020 година


Специализираните кланици на територията на страната за производство на бяло
месо през 2020 година са 24 – с две повече в сравнение с предходната година.
През 2020 година производството на бяло месо (вкл. субпродукти и втлъстен черен
дроб) от птици и зайци в кланиците намалява с 1 587 тона или с 1.4% в сравнение с 2019
година до 112 809 тона (таблица 1). Произведеното количество бяло месо представлява
60.8% от общото промишлено производство на месо в страната през 2020 година, което
възлиза на 185 630 тона (с 8.2% по-малко спрямо предходната година).
В сравнение с 2019 година произведените субпродукти намаляват с 9.0% до 6 375 тона.
Произведеният втлъстен черен дроб се увеличава с 27.8 тона (+1.6%) до 2 427 тона.
През 2020 година от анкетираните 24 кланици 13 са декларирали, че извършват клане
на пилета бройлери и други кокошки.
В 9 от кланиците се колят патици за втлъстен черен дроб, като специализирани за
клане само на патици за втлъстен черен дроб са 8.

За пълния текст на статистика настиснета тук.

Данни на МЗХГ, отдел “Агростатистика”.