Защо има нужда от “Организации на производители” в сектор птицевъдство.

В ЕС има 11 милиона земеделски стопани, много от които работят в
относително малки семейни стопанства, функциониращи независимо едно от
друго. От друга страна преработвателите и търговците на дребно са много
по-организирани помежду си. Това води до неравенство на преговорните
позиции и затруднява селските стопани при защитата на техните интереси
по време на преговори с други участници във веригата на доставки.

С цел укрепване на колективното влияние на стопаните за водене на
преговори ЕС подкрепя земеделските стопани, които желаят да работят
заедно в организации на производители. Освен това ЕС подкрепя и
желаещите да работят с партньори от производствената и търговската
страна на веригата за доставки на храни, като част от междубраншовите
организации.

Организации на производители

Организациите на производители (ОП) или асоциациите на организации на
производители (АОП) помагат на земеделските стопани да намалят
разходите по сделките и да си сътрудничат при преработването на своите
продукти и търговията с тях. Организациите на производители повишават
колективните възможности за водене на преговори (например) чрез

 • концентриране на предлагането,
 • подобряване на предлагането на пазара,
 • предоставяне на техническа и логистична помощ на членовете,
 • подпомагане при управлението на качеството,
 • трансфер на знания.

ЕС отчита специалната роля на организациите на производители и поради
това те могат да искат признаване в държавата от ЕС, в която се
намират. Организациите могат да приемат различни правни форми,
включително земеделски кооперативи. Признатите организации на
производителите могат да се възползват от

 • изключване от правилата за конкуренция на ЕС за определени
  дейности, като например колективни преговори от името на техните
  членове, планиране на производството или за определени мерки за
  управление на доставките;
 • в сектора на пилешко месо и яйца,
  достъп до финансиране от ЕС в рамките на „оперативни програми“,
  например за подпомагане на колективни инвестиции в логистика, маркетингови проучвания, реклама и други в полза на
  членовете.

В цифри

В ЕС има около 3400 признати организации на производители (към 2017 г.):
Плодове и зеленчуци: 52%
Мляко и млечни продукти: 9%
Други (включително месо и яйца): 39%

От 2017 г. насам осем държави от ЕС са признали 80 асоциации на
организации на производители: Франция (30), Италия (19), Германия (9),
Испания (7), Унгария (7), Гърция (4), Белгия (3) и Полша (1).

Критерии за признаване

За да бъде призната, дадена организация на производители във всеки един селскостопански сектор трябва:

 • да бъде създадена по инициатива на производителите,
 • да бъде съставена и контролирана от производители от конкретен селскостопански сектор,
 • да подаде искане в страната от ЕС, в която се намира,
 • да извършва поне една от дейностите, описани в законодателството на
  ЕС, като например съвместна преработка, дистрибуция, транспортиране или
  опаковане,
 • да следва поне една от специфичните цели, посочени в
  законодателството в областта на селското стопанство, като оптимизиране
  на производствените разходи или разработване на инициативи в областта на
  рекламата и маркетинга.

Освен това организациите на производители трябва да отговарят на
някои допълнителни критерии, като например да имат минимален брой
членове или да обхващат определен минимален обем или стойност на
продуктите. Има също някои изисквания по отношение на уставите им,
по-специално те трябва да дават възможност на своите членове да
контролират организацията по демократичен начин.

Държавите от ЕС могат да признават организациите на производители при
поискване. Държавите от ЕС трябва да признаят организациите на
производители от секторите за производство на месо и яйца, плодове и зеленчуци, маслиново масло и трапезни маслини, копринени буби, хмел и мляко и млечни продукти.

Държавите от ЕС могат също да признават асоциации на организации на
производители в съответствие с критериите за организации на
производители.

Междубраншови организации

Земеделските стопани, преработвателите и търговците във веригата на
доставки могат също така да се обединяват в междубраншови организации
(МБО). Тези организации приемат мерки за управление на веригата, без
самите те да участват в производството, преработването или търговията.
МБО служат като платформа за диалог, като насърчават най-добрите
практики и прозрачността на пазара.

Страните от ЕС също могат да признават тези организации, ако те се състоят от

 • представители на производствения сектор (т.е. земеделски производители);
 • представители на поне една друга част от веригата за доставки на
  селскостопански хранителни продукти (като например тези, работещи в
  преработването или дистрибуцията на храни).

Признаването на междубраншови организации е по желание в повечето
сектори, но е задължително в секторите на маслиновото масло, трапезните
маслини и тютюна. МБО с членове в няколко държави се признават в
държавата, в която се намира седалището им.

Източник: Европейска комисия